25 mrt 2021 19:36

Werking van de Nationale Loterij en verdelingsplan van de subsidies voor 2020

De ministerraad keurt op voorstel van de staatssecretaris belast met de Nationale Loterij, Sammy Mahdi, een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende de werking van de Nationale Loterij en het verdelingsplan van de subsidies voor 2020.

Het voorontwerp van wet heeft tot doel om twee wetten aan te passen in verband met de Nationale Loterij.

  • de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij
  • de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

De Kansspelwet werd gewijzigd in 2010 en sindsdien is de wet van 19 april 2002 niet meer in overeenstemming. De Raad van State heeft de vergunning voor de uitbating van weddenschappen door de Nationale Loterij vernietigd, wat tot gevolg had dat de juridische basis om weddenschappen uit te baten onduidelijk is. Aangezien binnenkort de vernieuwing van de vergunning dient te worden aangevraagd, beoogt dit voorontwerp deze onduidelijkheid op voorhand uit te klaren. De wet van 19 april 2002 moet ook worden aangepast om de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven op dezelfde wijze toe te passen op de dochterondernemingen op het gebied van het arbeidsrecht.

Om dezelfde reden moet de wet van 3 juli 1967 worden geactualiseerd. In die wet worden immers verschillende naamloze vennootschappen van publiek recht opgenomen die kunnen genieten van structurele verminderingen van de sociale bijdragen (‘tax shift’), terwijl de Nationale Loterij, eveneens een nv van publiek recht, om onverklaarbare redenen niet in die lijst is opgenomen. Ten slotte is het aangewezen dat, naar analogie met de kansspelwetgeving, ook voor e-lotto in een procedure wordt voorzien waarbij een derde kan vragen om een e-lotto-speler uit te sluiten.

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit bepaalt het definitieve verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2020.

Het tweede ontwerp van koninklijk besluit beoogt het beheerscontract van 26 juli 2016 tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij in die zin aan te passen. 

Voorontwerp van wet betreffende de wijziging van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de nationale loterij en tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van het definitief verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2020

Ontwerp van koninklijk besluit houdende goedkeuring van de wijziging van het beheerscontract dat op 26 juli 2016 werd gesloten tussen de Belgische staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht, en dat werd goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 30 augustus 2016