27 okt 2017 17:48

Werking van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het statuut regelt van de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en dat de werking van deze commissie organiseert. 

De Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) heeft tot taak te waken over de toepassing van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken. Het koninklijk besluit van 4 augustus 1969 dat de algemene werking van de VCT regelt, is vrijwel 50 jaar oud en moet aangepast worden aan de moderne communicatiemogelijkheden en praktijken.

De laatste jaren heeft de werking van de VCT in de praktijk een aantal belangrijke veranderingen ondergaan. Deze veranderingen moeten geplaatst worden binnen een moderniseringsbeweging waarbij de VCT haar toegankelijkheid en klantvriendelijkheid wil vergroten, met name door middel van een handvest voor een klantvriendelijke overheid. In dat handvest hebben de overheidsdiensten zich ertoe verbonden om zich klantvriendelijk op te stellen ten aanzien van de burgers door binnen een bepaalde termijn hun vragen te beantwoorden en door de communicatie met de burger of de ondernemingen via elektronische post toe te laten en te ondersteunen. Verder is elke overheidsdienst in zijn bevoegdheidsgebied zelf verantwoordelijk voor de administratieve vereenvoudiging, die bestaat uit de vergemakkelijking of vereenvoudiging van de administratieve handelingen die een onderneming of burger moet uitvoeren om te voldoen aan de voorschriften die de overheid oplegt. Een belangrijk deel van deze administratieve vereenvoudiging bestaat uit het inzetten van de
informatie- en communicatietechnologie (e-government).

Het ontwerp van koninklijk besluit dat vandaag werd goedgekeurd, biedt een reglementair kader voor die evolutie. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.