22 jan 2021 16:18

Werking van het College en het Ministerieel Comité voor de strijd tegen fiscale en sociale fraude

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding, Vincent Van Peteghem, twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de werking van het College en het Ministerieel Comité voor de strijd tegen fiscale en sociale fraude.

Het eerste ontwerp bepaalt dat het vicevoorzitterschap van het College voor de strijd tegen fiscale en sociale fraude zal worden verzekerd door de minister van Economie en Werk of zijn vertegenwoordiger.

Het tweede ontwerp bepaalt dat het Comité wordt voorgezeten door het regeringslid belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding en het vicevoorzitterschap wordt waargenomen door het regeringslid belast met Economie en Werk of zijn vertegenwoordiger. Voorts bepaalt het ontwerp dat het Comité vergadert na bijeenroeping door de voorzitter en dat het secretariaat van het Comité ook door de voorzitter georganiseerd wordt.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 2020 houdende oprichting van het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude

Ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2008 houdende oprichting van een Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude