08 dec 2006 16:00

Wervingsreserve van SELOR

Diensten van gewesten en gemeenschappen kunnen voortaan beroep doen op federale wervingsreserve van SELOR

Diensten van gewesten en gemeenschappen kunnen voortaan beroep doen op federale wervingsreserve van SELOR

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van de minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont om de gefedereerde diensten de kans te bieden gebruik te maken van de federale wervingsreserves van SELOR. Het ontwerp van koninklijk besluit dat de ministerraad heeft goedgekeurd, geeft de diensten van de regeringen van de gewesten en de gemeenschappen en van de colleges van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de Franse gemeenchapscommissie en de rechtspersonen van publiek recht die ervan afhangen, de mogelijkheid om een beroep te doen op de federale wervingsreserve die SELOR beheert. Het gaat om de reserves die samengesteld zijn op vraag van een minister en op intitiatief van de gedelegeerd bestuurder van SELOR. Zo kunnen de personen die slaagden voor de federale examens ook aan de slag bij de gefedereerde diensten. Die kunnen op voorwaarde dat ze het klassement respecteren rechtstreeks uit de reserve putten. De personen die slaagden mogen een aanbod weigeren of aanvaarden zonder dat ze hun rechten verliezen. De gefedereerde dienst kan een bijkomende vergelijkende selectie organiseren als dat nodig is voor de functie. De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de selectie en de loopbaan van de rijkspersoneel.