28 nov 2011 17:06

Wet diverse bepalingen

Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen

Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen.

De ministerraad beslist om de basisheffing van 6,73% op het zakencijfer van vergoedbare farmaceutische specialiteiten in 2012 te behouden.  
De bijdrageheffing van 1%* die de farmaceutische bedrijven betalen om de budgettaire situatie te behouden, wordt eveneens in 2012 toegepast.  

Het hoofdstuk over mobiliteit regelt de bevoegdheid om luchthavenidentificatiebadges af te leveren.

De Nationale Kas voor Rampenschade ontvangt 11 860 300 euro uit te jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen als financiering voor 2011.   

De overige bepalingen regelen hoofdzakelijk het uitstel van de inwerkingtreding van een aantal wetten.

*art. 191, eerste lid 15° duodecies van de gecoördineerde wet op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.