15 dec 2010 11:08

Wetboek van de btw

Vrijstelling van btw voor universele postdienst - tweede lezing

Vrijstelling van btw voor universele postdienst - tweede lezing

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders in tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd dat het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wijzigt op het vlak van de universele postdienst (artikel 44, § 3, 14°).

Het voorontwerp sluit aan op een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie en bepaalt dat de vrijstelling van btw slechts van toepassing is op de universele postdienst wanneer die wordt geleverd door een openbare of  privé postdiensten die de hele universele postdienst of een deel ervan verzekert zoals bepaald in artikel 142 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.