08 okt 2010 13:04

Wetboek van de btw

Begrip "openbare postdienst"

Begrip "openbare postdienst"

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën, Didier Reynders, een voorontwerp van wet goedgekeurd tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft het begrip "openbare postdiensten" (artikel 44, § 3, 14°).

Dit voorontwerp sluit aan op een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie en bepaalt dat de vrijstelling slechts van toepassing is op postdiensten die beantwoorden aan het begrip "universele postdienst" en voorzover die postdiensten geleverd worden door openbare dan wel particuliere dienstverleners die de verplichting op zich nemen de gehele universele postdienst of een deel daarvan te verzekeren, zoals die gedefinieerd wordt in artikel 142 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.