04 dec 2020 19:10

Wetboek van de inkomstenbelastingen: technische wijzigingen voor de erkenning van wetenschappelijke instellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen wat betreft de erkenning van wetenschappelijke instellingen.

Het koninklijk besluit van 22 augustus 2006 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (KB/WIB 92) bevat als bijlage de lijst van de erkende wetenschappelijke instellingen die een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing kunnen genieten. Ten gevolge van verschillende reorganisaties van het Vlaamse onderzoekslandschap waren drie in de lijst opgenomen wetenschappelijke instellingen sinds meerdere jaren niet meer onder hun huidige naam opgenomen. Met het oog op de rechtszekerheid actualiseert dit ontwerp van koninklijk besluit de bewoording van de lijst om de correcte benaming van deze instellingen in de bijlage van het KB/WIB 92 op te nemen. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de erkenning van de wetenschappelijke instellingen bedoeld in artikel 275 , § 1, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992