28 okt 2022 17:53

Wetboek van economisch recht: regelgeving voor de schulden van de consument

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en van staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker een voorontwerp van wet goed houdende invoeging van een boek in het Wetboek van economisch recht, in de strijd tegen overmatige schuldenlast.

Dit voorontwerp van wet betreft ten eerste de betaling van schulden door een consument aan een onderneming. Bij niet-tijdige betaling door de consument zal de onderneming voortaan verplicht een eerste herinnering - kosteloos voor de consument - moeten sturen naar de consument, en de consument een minimale termijn gunnen om zijn schuld alsnog te betalen alvorens ze schadebedingen kan aanrekenen aan de consument. Deze schadebedingen worden voortaan geplafonneerd.

Daarnaast wordt met het voorontwerp beoogd de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument bij te werken. Het voorontwerp voorziet er onder meer in dat alle actoren die aan minnelijke invordering doen, dus bijvoorbeeld ook advocaten en gerechtsdeurwaarders, aan de controle van de Economische Inspectie worden onderworpen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende invoeging van boek XIX “Schulden van de consument” in het Wetboek van economisch recht