20 jul 2011 12:55

Wetboek van vennootschappen

Informatieplicht voor middelgrote ondernemingen

Informatieplicht voor middelgrote ondernemingen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed die richtlijn 2009/49/CE, in Belgisch recht omzetten. De omzetting betreft de informatieplicht voor middelgrote ondernemingen en de plicht om een geconsolideerde jaarrekening op te stellen.

Het voorstel van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne vereenvoudigt voor middelgrote ondernemingen de administratieve last die gepaard gaat met bepaalde verplichtingen tot informatie en de verplichting om een geconsolideerde jaarrekening op te stellen. Het voorontwerp past het Wetboek der ondernemingen op dit vlak aan. Het voorontwerp en ontwerp worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

(*)

  • voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen betreffende bepaalde informatieverplichtingen van middelgrote ondernemingen en de verplichting om een geconsolideerde jaarrekening op te stellen
  • ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.