27 jan 2006 16:00

Wetenschappelijke raad voor ioniserende stralingen

Wijziging van de werkwijze van de wetenschappelijke raad voor ioniserende stralingen

Wijziging van de werkwijze van de wetenschappelijke raad voor ioniserende stralingen

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat het koninklijk besluit van 18 december 2002 wijzigt, tot regeling van de samenstelling en bevoegdheden van de Wetenschappelijke Raad voor ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle. De wetenschappelijke raad voor ioniserende stralingen verstrekt op vraag van de directeur-generaal van het agentschap, de voorzitter van zijn raad van bestuur of de bevoegde minister advies over de vergunningen, de reglementering, het toezicht en het beleid. Het ontwerp wijzigt het mandaat van de voorzitter van de wetenschappelijke raad. Dat wordt nu een voltijds mandaat. De beslissingen worden voortaan genomen met een meerderheid der stemmen, met uitzondering van de leden die een persoonlijk of rechtstreeks belang bij de zaak hebben. Het ontwerp wordt voor advies binnen een maand aan de Raad van State voorgelegd.