16 jul 2021 17:54

Wetenschapsbeleid: structureel programma ter ondersteuning van de federale onderzoeksinfrastructuurcomponenten

De ministerraad keurt op voorstel van de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid, Thomas Dermine, een structureel programma ter ondersteuning van de federale onderzoeksinfrastructuurcomponenten (ESFRI) goed.

Het Europees Strategisch Forum voor Onderzoeksinfrastructuur (ESFRI) ondersteunt een strategisch en coherent beleid voor onderzoeksinfrastructuren in Europa. Tot op heden maakt België deel uit van 21 infrastructuren op alle onderzoeksgebieden: milieu, gezondheid, biowetenschappen, sociale wetenschappen enzovoort.

De Federale Wetenschappelijke Instellingen hebben steeds meer belangstelling voor deze ESFRI-onderzoeksinfrastructuren en nemen eraan deel door bijvoorbeeld broeikasgasobservatiestations, een databank over de biodiversiteit op Antarctica of een archief van sociale gegevens met elkaar in verbinding te stellen.

De eerste fase van het programma start dit jaar en zal worden uitgevoerd door middel van drie oproepen tot het indienen van voorstellen, gespreid over twee jaar. Een panel van Belgische en internationale deskundigen zal de projecten evalueren. Voor elk van de drie oproepen wordt een budget van 3 miljoen euro uitgetrokken (voor de eerste oproep komt daar nog 800.000 euro uit de beschikbare begrotingssaldi bij). In totaal zal dus meer dan 9 miljoen euro worden uitgetrokken om deze federale componenten te ondersteunen.