13 mrt 2020 19:36

Wetgevingsaanpassing over de erkenning van beroepskwalificaties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de wet over de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen wijzigt om de wetgeving over de erkenning van beroepskwalificaties aan te passen.

De Europese Richtlijn 2005/36/CE voert een stelsel van erkenning van beroepskwalificaties in en werd herhaaldelijk gewijzigd. Deze richtlijn en de wijzigingsrichtlijnen werden omgezet in Belgische wetgeving. De Europese Commissie is echter van mening dat er een aantal punten zijn die niet correct werden omgezet, en heeft twee ingebrekestellingen opgesteld tegen België. Als antwoord op daarop werden er twee ontwerpteksten opgesteld:

  • een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de wet op de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015
  • een ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van de ministeriële besluiten van 2008 die de Europese richtlijn over de erkenning van beroepskwalificaties omzetten, voor de gezondheidszorgberoepen die onder het stelsel van automatische erkenning vallen, dat werd neergelegd in de richtlijn

Het gaat dus om een ontwerp van koninklijk besluit dat op de ministerraad moet worden besproken. De inhoud van de in die teksten bedoelde wijzigingen gaat over verduidelijkingen die moeten worden aangebracht aan bestaande procedures, en over de aanpassing van de Belgische wetgeving na de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, teneinde richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, en de richtlijn 2013/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het informatiesysteem interne markt ('de IMI-verordening') om te zetten