29 apr 2016 17:41

Wetswijziging over arbeidsongevallen en beroepsziekten in de overheidssector

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput een ontwerp van koninklijk besluit goed over de wijziging van enkele maatregelen over arbeidsongevallen en beroepsziekten in de overheidssector.

Het toepassingsgebied van de wet van 3 juli 1967 over de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector werd, bij de wet van 25 april 2014 over diverse bepalingen van sociale zekerheid, uitgebreid tot de hulpverleningszones met inbegrip van de vrijwillige leden van het operationeel personeel wat betreft de beroepsziekten. Het ontwerp van koninklijk besluit heeft als doel om, naar aanleiding van deze wetswijzigingen, technische aanpassingen aan te brengen in de uitvoeringsbesluiten van de voornoemde wet van 3 juli 1967.

Daarnaast worden er vier andere aanpassingen aangebracht:

  • het Bestuur van de medische expertise is voortaan bevoegd om op het niveau van de lokale sector de deeltijdse werkhervatting te bepalen van een personeelslid dat het slachtoffer was van een arbeidsongeval
  • het attest van genezing dat dient om de genezing van de werknemer te bewijzen zal beter gedefinieerd worden door de toevoeging van een verklarende opmerking aan het opschrift
  • de laatste verwijzingen naar het reglement van het Bestuur van de medische expertise werden opgeheven in het koninklijk besluit van 5 januari 1971
  • de verwijzingen naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten worden tot 31 december 2016 vervangen door de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State en voor syndicale onderhandeling aan het Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten voorgelegd.