23 dec 2022 16:58

Wetswijziging voor grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen van ondernemingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goed dat de regelingen voor grensoverschrijdende fusies, splitsingen en omzettingen van vennootschappen aanpast aan de gewijzigde Europese richtlijn.

Het betreft de omzetting van de EU-richtlijn 2019/2121 van 27 november 2019. De omzetting beoogt de vrijheid van vestiging binnen de EU te bevorderen door het voor vennootschappen gemakkelijker te maken om deel te nemen aan grensoverschrijdende fusies, splitsingen en omzettingen, waarbij de rechten van belanghebbenden (aandeelhouders, schuldeisers en werknemers) worden versterkt.

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht en van het Gerechtelijk Wetboek, onder meer ingevolge de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/2121 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen