31 jan 2014 18:38

Wettelijk kader voor de toelage aan sommige militairen die instaan voor informaticataken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de toelage die toegekend wordt aan sommige militairen die instaan voor informaticataken.  

Het voorontwerp van wet brengt de bepalingen in verband met de toekenning van een toelage aan sommige militairen die instaan voor informaticataken op niveau van de wet. Die bepalingen zijn momenteel vervat in een koninklijk besluit en een ministerieel besluit. 

Als gevolg van de schaarste aan personeel op de arbeidsmarkt dat gespecialiseerd is in informatica werd op het einde van de jaren 90 beslist om aan de militairen die belast zijn met informaticataken tijdens welbepaalde periodes een toelage toe te kennen. De toekenning van die toelagen moet echter geregeld worden door een wet en niet door koninklijke of ministeriële besluiten.