05 apr 2024 20:19

Wettelijk kader voor elektronische verwijsvoorschriften

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed dat een wettelijk kader creëert voor het elektronisch verwijsvoorschrift.

Tot op heden wordt er in de context van de gezondheidszorg en de verplichte ziekteverzekering enkel gewerkt met het papieren verwijsvoorschrift. Naar aanleiding van de steeds verdere digitalisering om de verlening van de zorg vlotter te maken, zal in de nabije toekomst het digitale alternatief hiervoor, zijnde het elektronisch verwijsvoorschrift, gefaseerd worden uitgerold.

Dit vereist echter een correct en sluitend wettelijk kader (o.a. met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens), wat het hoofddoel is van het voorontwerp van wet. Het voorgestelde wettelijke kader omvat het geheel van het elektronisch voorschrijven gelet op de eengemaakte elektronische databank voor zowel geneesmiddelenvoorschriften als verwijsvoorschriften.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State.