23 dec 2022 16:58

Wettelijk kader voor videoconferentie in burgerlijke en strafzaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goed dat een algemeen wettelijk kader creëert voor het gebruik van videoconferentie in burgerlijke en strafzaken.

Met het voorontwerp wordt een juridisch kader geschapen voor het gebruik van videoconferentie in gerechtelijke procedures, zowel in burgerlijke als in strafzaken. Videoconferentie wordt momenteel op individuele basis gebruikt door sommige rechtbanken, maar er zijn geen gemeenschappelijke regels die voor alle gerechten gelden. Het voorontwerp komt aan deze situatie tegemoet.

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende organisatie van zittingen per videoconferentie in het kader van gerechtelijke procedures