08 dec 2017 13:28

Wettelijke aanpassingen in het kader van de oprichting van de FOD Beleid en Ondersteuning

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed die het sluitstuk vormen van de wettelijke aanpassingen in het kader van de oprichting van de FOD Beleid en Ondersteuning. 

De FOD Personeel en Organisatie en de diensten die ervan afhangen, werden door het koninklijk besluit van 22 februari 2017 gehergroepeerd in de nieuwe FOD Beleid en Ondersteuning (FOD Bosa). Hierdoor werden ook twee staatsdiensten met afzonderlijk beheer geïntegreerd in het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD Bosa: het selectiebureau van de federale overheid (SELOR) en de dienst FED+, die belast is met het ontwikkelen van culturele, promotionele, ontspannende, vormende en sportieve initiatieven ten behoeve van de federale ambtenaren. Daarnaast werd voorzien dat de directeur-generaal van het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling de functie uitoefent van afgevaardigd bestuurder van SELOR. De bestaande wetgevende teksten dienen naar aanleiding van deze wijziging aangepast te worden.  

Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen betreffende het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ingevolge de oprichting van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning