20 jul 2016 18:50

Wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Energie Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet over de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie.

Het voorontwerp van wet heeft tot doel een antwoord te bieden op de problemen veroorzaakt door de voortijdige inwerkingtreding op 1 januari 2016 van de wet van 29 juni 2014 tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 inzake de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie. 

Dit voorontwerp heeft als hoofdoel om veel verworvenheden van de wijzigingswet te behouden, terwijl het toelaat om tijdelijk enkele van haar bepalingen uit te stellen tot aan het ogenblik dat 1° aan de eisen over verzekerbaarheid zal kunnen zijn voldaan en 2) waarop de andere partijen van het Verdrag van Parijs inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie, in het bijzonder de leden van de Europese Unie, in staat zullen zijn om het protocol tot wijziging van dat verdrag te bekrachtigen, voorwaarde van gelijkheid vereist door de Europese Commissie.

Het voorontwerp van wet wordt aangevuld met een interpretatieve bepaling die een einde moet maken aan het risico op een verkeerde interpretatie van het bedrag van de aansprakelijkheid van een exploitant van een nucleaire installatie, dat met ingang van 1 januari 2012 wordt vastgelegd op 1,2 miljard euro.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie