07 okt 2016 16:19

Wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Energie Marie Christine Marghem in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet over de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie.

Het voorontwerp van wet werd voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Het heeft tot doel een antwoord te beiden op de problemen veroorzaakt door de voortijdige inwerkingtreding op 1 januari 2016 van de wet van 29 juni 2014 tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 inzake de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie.

Dit voorontwerp heeft als hoofddoel om veel verworvenheden van de wijzigingswet te behouden, terwijl het toelaat om tijdelijk enkele van haar bepalingen uit te stellen tot aan het ogenblik dat 1) aan de eisen over de verzekerbaarheid zal kunnen voldaan zijn en 2) waarop de andere partijen van het verdrag van Parijs over de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie, in het bijzonder de leden van de Europese Unie, in staat zullen zijn om het protocol tot wijziging van dat verdrag te bekrachtigen, voorwaarde van gelijkheid vereist door de Europese Commissie.

Het voorontwerp van wet wordt aangevuld met een interpretatieve bepaling die een einde moet maken aan het risico op een verkeerde interpretatie van het bedrag van de aansprakelijkheid van een exploitant van een nucleaire installatie, dat met ingang van 1 januari 2012 wordt vastgelegd op 1,2 miljard euro.

Het voorontwerp van wet wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd en wordt nadien bij de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediend.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie