22 dec 2023 20:41

Wettelijke basis voor de zorgcentra na seksueel geweld

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de Belgische zorgcentra na seksueel geweld een wettelijke basis geeft door hun werking en financiering te regelen.

Een zorgcentrum na seksueel geweld (ZSG) is een samenwerkingsverband tussen een ziekenhuis, politiediensten en het openbaar ministerie, dat bekrachtigd en gefinancierd is en werkt volgens de voorwaarden die in het voorontwerp van wet zijn opgenomen.

Het voorontwerp beschrijft de functies van elke partner in een ZSG, om multidisciplinaire zorg voor slachtoffers te garanderen. Dit omvat onder andere medische zorg, een forensisch onderzoek, klinische psychologische ondersteuning, de mogelijkheid om een klacht in te dienen en ondervraagd te worden door een speciaal opgeleide politieagent. Slachtoffers mogen tijdens het hele proces worden vergezeld door een steunfiguur naar keuze. Ook de andere rechten van slachtoffers en de bescherming van hun privacy en intimiteit worden in het voorontwerp van wet geregeld.

Per parket kan er één ZSG worden erkend, tenzij per KB bepaald wordt dat er aanvullende centra kunnen worden opgericht. Het voorontwerp van wet beschrijft de procedure voor de selectie van de ZSG, de financiering van de verschillende partners en de mogelijkheid om de samenwerking op te schorten als de verplichtingen niet worden nagekomen.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is verantwoordelijk voor de coördinatie en de evaluatie van de nationale werking van de ZSG, in samenwerking met het RIZIV voor wat de ziekenhuizen betreft.

Tot slot regelt het voorontwerp van wet ook de verwerking en de bewaring van persoonsgegevens.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit.