19 jan 2007 11:03

Wettelijke controle van jaarrekeningen

Internationale controlestandaarden voor de wettelijke controle van jaarrekeningen

Internationale controlestandaarden voor de wettelijke controle van jaarrekeningen

Minister van Economie Marc Verwilghen stelde een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de wet op de oprichting van een Instituut van de bedrijfsrevisoren en het wetboek van vennootschappen aanpast aan de Europese richtlijn. (wet van 22 juli 1953 - Richtlijn 2006/43/EG van het Europees parlement en de Raad van 17 mei 2006) De richtlijn schrijft de toepassing voor van eenvormige internationale controlestandaarden, ze actualiseert de scholingsvereisten en legt de beroepsethiek en de technische realisatie vast van de samenwerking met derde landen en tussen de lidstaten. Hiermee wil de EU de kwaliteit van de wettelijke controle van jaarrekeningen verder verbeteren en harmoniseren. De voornaamste wijzigingen zijn concreet: Er komen nieuwe erkenningsvoorwaarden voor wettelijke auditoren en auditkantoren. (Dat zijn de natuurlijke of rechtspersonen die van de bevoegde autoriteit van een lidstaat van de EU de toelating hebben om de wettelijke controles van jaarrekeningen uit te voeren.) De wijziging betreft het stemrecht en de samenstelling van het bestuursorgaan van een auditkantoor. Alle wettelijke auditors en auditkantoren worden in een openbaar register ingeschreven. Ze moeten strenge ethische beroepsregels naleven. De internationale standaarden voor de controle van jaarrekeningen waarborgen een gelijke kwaliteit in de hele EU. De lidstaten moeten een doeltreffend kwaliteitscontrolesysteem organiseren. Ze moeten ook een doeltreffend onderzoeks- en sanctioneringssysteem ontwikkelen tegen wanpraktijken en plichtsverzuim. Die maatregelen en sancties moeten ze openbaar maken. De richtlijn legt de verantwoordelijkheden vast wanneer een groepsauditor de geconsolideerde jaarrekening van een groep van ondernemingen controleert. De groepsauditor draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de controle in kwestie. Wettelijke auditors en auditkantoren moeten op hun website binnen de drie maanden na elk boekjaar een transparantieverslag publiceren.