24 mrt 2023 18:09

Wettelijke verankering van een federaal plan voor armoedebestrijding

De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met Armoedebestrijding, Karine Lalieux, een voorontwerp van wet goed dat een vijfjaarlijks federaal plan voor armoedebestrijding invoert.

Het ontwerp, dat kadert in de ambitie van de regering om een duurzaam armoedebeleid wettelijk te verankeren, voorziet in de verplichte aanneming door de regering van een federaal armoedebestrijdingsplan in het eerste jaar van elke nieuwe legislatuur.

Bij de ontwikkeling van het plan moet overleg worden gepleegd met armoedebestrijdingsorganisaties. Het moet gezamenlijk worden uitgewerkt door alle ministers en staatssecretarissen, waarbij bepaald wordt welke maatregelen op hun bevoegdheidsgebied moeten worden genomen. Aan elke maatregel wordt een concreet streefcijfer en een budgettaire raming gekoppeld.

Het plan wordt ook voorgelegd aan de interministeriële conferentie om synergiën met de deelstaten na te streven.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.