10 jul 2015 16:34

Wijze van aanwijzing van de Belgische leden in het Sociaal en Economisch Comité

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en van minister van Economie en Werk Kris Peeters heeft de ministerraad de wijze van aanwijzing van de Belgische leden in het Sociaal en Economisch Comité goedgekeurd.

De lijst van Belgische kandidaten voor de benoeming tot lid van het Economische en Sociaal Comité wordt gezamenlijk vastgesteld door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad, die hiervoor worden gevat door de minister van Economie en Werk. De lijst wordt vervolgens via de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU aan de Raad van de Europese Unie voorgelegd. Deze procedure is efficiënt gebleken. De Belgische kandidaten werden steeds tijdig benoemd en kregen een gunstig advies van de Europese Commissie. De ministerraad beslist dan ook deze praktijk te bevestigen.

Het Economisch en Sociaal Comité is een adviesorgaan waarvan het advies is vereist voor de goedkeuring van een aantal wetgevingshandelingen van de Europese Unie. Dit orgaan kan ook op eigen initiatief adviezen formuleren. Het Comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van organisaties van werkgevers, werknemers en andere vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. België heeft op dit moment 12 leden in het Comité. De leden van het Comité worden voor vijf jaar benoemd. Ze zullen in september 2015  worden vernieuwd.