06 mei 2022 16:32

Wijze van vertegenwoordiging in de Federale Adviesraad voor Ouderen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed omtrent de hervorming van de Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO).

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt een aanpassing van de wijze van vertegenwoordiging in de Federale Adviesraad voor Ouderen. Concreet zal de wijze van vertegenwoordiging veranderen van persoonlijk naar organisatorisch. Op die manier kan de afwezigheid van één of meerdere vertegenwoordigers op eenvoudige wijze gecompenseerd worden.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2012 tot regeling van de samenstelling en van de werking van de Federale Adviesraad voor Ouderen