25 okt 1996 17:00

Wijziging aan het ontwerp van "Wet ambtenarenzaken"