12 dec 2016 15:26

Wijziging aan het Wetboek van economisch recht inzake het mededingingsrecht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een voorontwerp van wet goed om een Titel 3 'De rechtsvordering tot schadevergoeding wegens inbreuken op het mededingingsrecht' in Boek XVII van het Wetboek van economisch recht en diverse wijzigingen in te voegen.

Het voorontwerp van wet strekt ertoe wijzigingen aan te brengen in bepaalde boeken van het Wetboek van economisch recht (WER), alsook een nieuwe titel 3 in te voegen in boek XVII van het WER als gevolg van de goedkeuring van de Europese richtlijn* betreffende bepaalde regels voor rechtsvordering tot schadevergoeding volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht van de lidstaten en van de Europese Unie. 

De omzetting van de richtlijn vereist belangrijke wetgevende wijzigingen, om een effectieve uitoefening mogelijk te maken van de vorderingen tot schadevergoeding wegens inbreuken op het mededingingsrecht. Die wijzigingen moeten ook een effectievere toepassing van het mededingingsrecht mogelijk maken.

Het voorontwerp van wet wordt voor avies aan de Raad van State overgemaakt.

*richtlijn 2014/104/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014