12 dec 2022 08:58

Wijziging beheerscontract Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

Op voorstel van Frank Vandenbroucke, vice-eersteminister belast met Ontwikkelingssamenwerking, keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het tweede beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO).

Het tweede beheerscontract tussen de Belgische Staat en BIO werd een eerste maal gewijzigd in 2020 met als doel de invoering van een tijdelijke noodfinancieringsfaciliteit in de context van de covid19-pandemie.

Voor dit financieringsmechanisme werden 12 miljoen euro van de klassieke, in het beheerscontract voorziene, kapitaalsubsidies omgezet naar noodfinanciering en ontving BIO een bijkomend bedrag van 20 miljoen euro kapitaalsubsidies.

De impact van de pandemie op BIO’s doelondernemingen is beperkter gebleken dan aanvankelijk werd gevreesd. Van de middelen die BIO in 2020 ontving voor de noodfinancieringsfaciliteit is dan ook een groot deel ongebruikt.

Het saldo van de in 2020 opgezette noodfinancieringsfaciliteit wordt daarom omgezet naar klassieke kapitaalsubsidies.

Daarnaast wordt in het beheerscontract een bepaling ingeschreven dat een wettelijke basis creëert voor het uitbetalen van uitzonderlijke beheerskosten, namelijk in het geval de regering beslist tot een indexering voor werkings-, investerings- of loonkosten van de federale instellingen als gevolg van de stijgende inflatie.