05 sep 2021 19:07

Wijziging in de regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Door het principe van de schorsing van de opzeggingstermijn als gevolg van tijdelijke corona-werkloosheid, ingevoerd door de wet van 15 juni 2020, komen sommige werknemers niet in aanmerking voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT).

Werknemers wier opzegtermijn is opgeschort en die tot deze regeling willen toetreden wanneer de werkgever gedurende een bepaalde periode als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering is erkend, kunnen bijvoorbeeld niet in aanmerking komen omdat hun opzegtermijn moet vallen binnen de periode van erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

Het ontwerp heeft tot doel deze situatie te verhelpen. Het bevat ook een wijziging om de indiening van SWT-vervangingsvrijstellingsdossiers langs elektronische weg mogelijk te maken.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.