09 jul 2021 16:03

Wijziging in de wet private veiligheid betreffende onopzettelijke slagen en verwondingen naar aanleiding van een verkeersongeval

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een voorontwerp van wet goed betreffende een wijziging in de wet private veiligheid inzake onopzettelijke slagen en verwondingen.

Personen die een functie wensen uit te oefenen in de sector van de private en bijzondere veiligheid mogen niet veroordeeld zijn, zelfs niet met uitstel, tot enige correctionele of criminele straf. De enige uitzondering voorzien in de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid betreft veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende politie op het wegverkeer.

Het voorontwerp beoogt in dit kader een bijkomende uitzondering te voorzien wanneer de veroordeling uitgesproken is naar aanleiding van een verkeersongeval voor feiten van onopzettelijke slagen of verwondingen. Dit type misdrijf wordt immers ‘onopzettelijk’ naar aanleiding van een verkeersongeval gepleegd en houdt niet noodzakelijk in dat betrokkene niet over het geschikte profiel beschikt voor het uitoefenen van activiteiten van private veiligheid.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en van de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet