19 apr 2024 20:19

Wijziging inzake het invaliditeitspensioenstelsel voor mijnwerkers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers wijzigt.

Artikel 1, §3, van het koninklijk besluit van 19 november 1970 bepaalt dat het invaliditeitspensioen niet verleend wordt of niet meer verschuldigd is:

  • wanneer de arbeider een rustpensioen geniet bij toepassing van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers
  • wanneer de arbeider 65 jaar oud is

Aangezien de wettelijke pensioenleeftijd vanaf 1 januari 2025 zal stijgen tot 66 jaar en vanaf 1 januari 2030 tot 67 jaar, moet bovenvermeld artikel worden gewijzigd door te bepalen dat het invaliditeitspensioen niet verleend wordt of niet meer verschuldigd is “vanaf de eerste dag van de maand die volgt op deze waarin de werknemer de pensioenleeftijd bereikt, bepaald in artikel 2 van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.”

Deze wijziging is nodig om te voorkomen dat wanneer de betrokkene 65 jaar wordt, hij zijn recht op een invaliditeitspensioen verliest en tot zijn 66e of 67e moet wachten voordat hij aanspraak kan maken op een rustpensioen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.