09 jul 2021 16:03

Wijziging met betrekking tot het landelijk kadaster van zware medische apparatuur voor medische beeldvorming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 2016 houdende bepaling van de regels volgens welke gegevens met betrekking tot zware medische apparatuur aan de voor Volksgezondheid bevoegde minister worden meegedeeld.

Sinds 13 februari 2016 is de registratie van zware medische apparatuur verplicht. Die moet gebeuren in het landelijk kadaster voor zware medische apparatuur voor medische beeldvorming.

De gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen stelt dat toestellen en uitrustingen die als zware medische apparatuur zijn aangemerkt noch mogen worden opgesteld, noch mogen worden uitgebaat zonder voorafgaande toestemming van de bevoegde Gemeenschapsminister. Dit betekent dat ziekenhuizen die een zwaar toestel voor medische beeldvorming willen aanschaffen hun Gemeenschap moeten contacteren om toestemming te vragen. Op heden worden de bevoegde Gemeenschappen niet steeds systematisch gecontacteerd door de ziekenhuizen bij aanschaffing van een CT- of SPECT-CT-toestel.

Enerzijds met het oog op het doen respecteren van de bestaande regelgeving en anderzijds in het belang van het bewaken van budgettaire evenwichten bepaalt het ontwerp van koninklijk besluit dat de datum van toestemming van de bevoegde Gemeenschapsminister moet worden gemeld aan het kadaster voor CT- en SPECT-CT-toestellen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.