18 dec 2023 08:44

Wijziging nomenclatuur interventionele bronchoscopie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de nomenclatuur voor interventionele bronchoscopie aanpast.

De huidige nomenclatuur betreffende de interventionele bronchoscopie sluit niet meer aan bij de medische realiteit. Het desbetreffende artikel in de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen moet gewijzigd worden.

Een remgeld van 15% met een maximum van 8,68 euro per verstrekking, van het honorarium voor de volgende verstrekkingen verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden is voorzien voor de nummers 471870, 471914 en 471936.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.