25 jan 2019 16:44

Wijziging omtrent de rechtsplegingsvergoedingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over de rechtsplegingsvergoedingen.

Het ontwerp wijzigt het bestaande koninklijk besluit over rechtsplegingsvergoedingen. De wet van 21 februari 2010 is nog niet in werking getreden, aangezien er geen besluit werd genomen. Het is de bedoeling die situatie te verhelpen.

Het ontwerp verschilt slechts weinig van het ontwerp dat in 2009 werd voorgelegd en volgt de filosofie ervan. Het heeft twee doelstellingen:

  • terminologische correcties doorvoeren in de Nederlandstalige versie
  • een datum voor de inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2010 vaststellen, namelijk dezelfde datum als het huidige ontwerp

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2010 tot wijziging van de artikelen 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en 162bis van het Wetboek van strafvordering