14 sep 2018 15:57

Wijziging omtrent de verkiezing van de leden van de politieraad

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed over de organisatie van de verkiezing van de leden van de politieraad onder de gemeenteraadsleden van de gemeenten die deel uitmaken van een meergemeentepolitiezone.

De gemeenteraadsverkiezingen in oktober zullen tot gevolg hebben dat nieuwe politieraden worden geïnstalleerd in de meergemeentepolitiezones. De bijbehorende verkiezingsprocedure wordt geregeld door de wet op de geïntegreerde politie (WGP) en het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad.

De WGP voorziet dat de verkiezing van de leden van de politieraad gebeurt tijdens de zitting waarop de gemeenteraad wordt geïnstalleerd, of ten laatste binnen 10 dagen. Het koninklijk besluit van 20 december 2000 voorziet dat de lijst van kandidaten voor de politieraad gevoegd wordt bij de oproepingen voor de vergadering tijdens dewelke de verkiezing zal plaatsvinden. Echter, in het kader van de huidige reglementering, gaat de termijn die door het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 voorzien wordt voor de verzending van de oproepingen voor de zitting waarop de gemeenteraad geïnstalleerd wordt, vóóraf aan de termijn die voorzien wordt voor de indiening van de voordrachtakten. Dit heeft tot gevolg dat de verkiezing van de leden van de politieraad niet kan doorgaan tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad en dat de gemeenteraadsleden opnieuw moeten samenkomen binnen de volgende 10 dagen om tot de verkiezing van de politieraad over te gaan.

Het ontwerp wil een oplossing bieden voor deze situatie en tegelijkertijd een regel uitvaardigen die in geval van toekomstige wijziging van de gewestelijke regelgevingen maximaal van toepassing kan blijven. De datum van indiening van de voordrachtakten van de kandidaten wordt voortaan vastgelegd, rekening houdend met de datum van verzending van de oproep voor de verkiezing van de politieraad, en niet meer met de datum van de verkiezing. Bovendien wordt een grotere soepelheid ingevoerd voor de vastlegging van de datum van de indiening van de voordrachtakten, zodat die op een werkdag kan plaatsvinden.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad