06 dec 2013 18:55

Wijziging van de beroepsongevallen in de overheidssector

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat drie wijzigingen aanbrengt op het vlak van de arbeidsongevallen in de openbare sector.

Het ontwerp bevat drie belangrijke wijzigingen inzake arbeidsongevallen in de openbare sector.
De bevoegdheden van Medex (Bestuur medische expertise) en de door de overheid aangeduide medische dienst die bevoegd is voor arbeidsongevallen worden gewijzigd. Ze zullen:

  • het causaliteitsverband tussen de letsels en het arbeidsongeval nagaan
  • het causaliteitsverband tussen de periodes van arbeidsongeschiktheid en het arbeidsongeval vaststellen (maar geen afwezigheidscontroles)
  • de consolidatiedatum, de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid en de graad van hulp van derden vaststellen

De herverzekeraar kan geen bevoegdheden uitoefenen die aan Medex of aan een andere medische dienst werden toegekend. De overheid kan het slachtoffer een beslissing tot genezenverklaring meedelen, wanneer hij zich niet aanbiedt voor een medisch onderzoek bij Medex of de aangeduide medische dienst, zonder geldige reden en na in gebreke te zijn gesteld per aangetekend schrijven.

Medex kan enkel de  slachtoffers oproepen die een tijdelijke ongeschiktheid van meer dan 30 kalenderdagen hebben, om de consolidatiedatum en de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid vast te stellen. Voor slachtoffers van wie de tijdelijke arbeidsongeschiktheid minder langer duurde dan 30 kalenderdagen wordt voorgesteld eerst te werk te gaan via een medisch attest van genezing. Als er onenigheid is, die gemotiveerd wordt door een medisch verslag, zal het slachtoffer opgeroepen worden bij Medex of bij de aangeduide medische dienst.

ontwerp van koninklijk besluit houdende de bepaling van de bevoegdheid van het Bestuur van de medische expertise en tot wijziging van sommige bepalingen inzake arbeidsongevallen in de overheidssector