02 dec 2016 16:57

Wijziging van de codes op het rijbewijs - Tweede lezing

Op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot keurt de ministerraad in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de Europese richtlijn die de codes wijzigt die op het rijbewijs vermeld worden, omzet in Belgisch recht. Het ontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

De Europese richtlijn 2015/653 wijzigt de Europese codes die op het rijbewijs vermeld kunnen worden om medische of administratieve redenen. De geharmoniseerde codes zijn immers aangepast aan de technische vooruitgang. Het ontwerp past de medische attesten aan die aan de burger worden overhandigd om bij de gemeente zijn rijbewijs te bekomen of te vernieuwen en die de nieuwe codes bevatten.

Deze attesten zijn documenten die afgegeven worden door artsen aan een kandidaat-bestuurder of aan een bestuurder die een rijbewijs wenst te bekomen of te hernieuwen. De codes die op die attesten vermeld worden, worden vervolgens door het gemeentebestuur geregistreerd in de kruispuntbank van rijbewijzen opdat een rijbewijs zou worden afgegeven overeenkomstig de medische en administratieve situatie van de aanvrager. Het rijbewijs wordt vervolgens afgeleverd met vermelding van de juiste codes.

Vanaf de inwerkingtreding van de tekst, in 2017, zullen de nieuwe codes dus verplicht worden voor nieuwe rijbewijzen afgegeven vanaf deze datum.

Het ontwerp mag voor ondertekening worden voorgelegd aan het Staatshoofd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot omzetting van richtlijn 2015/653/EU van de Commissie van 24 april 2015 tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs