27 okt 2023 22:51

Wijziging van de doelgroepvermindering voor de eerste werknemers - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de doelgroepvermindering voor de eerste werknemers.

Concreet gaat het om een wijziging van het bedrag van de doelgroepvermindering die een werkgever kan genieten voor de indienstneming van een eerste werknemer. Daarnaast worden de doelgroepverminderingen voor een werkgever die een vierde, vijfde en/of zesde werknemer in dienst neemt, afgeschaft. Ten slotte wordt een overgangsbepaling ingevoegd om de rechten op verminderingen die reeds geopend waren voor de vierde, vijfde en/of zesde werknemers verder te waarborgen.

Het ontwerp van koninklijk besluit mag ter ondertekening aan het Staatshoofd worden voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 16 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen