22 jun 2018 16:30

Wijziging van de FANC-wet (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle)

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goed dat een wijziging doorvoert van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, ook wel de 'FANC-wet' genoemd.

Het ontwerp beoogt de omzetting van richtlijn 2014/52/EU tot wijziging van richtlijn 2011/92/EU over de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (MER-richtlijn).

Daarnaast wordt de mogelijkheid toegevoegd om, enkel indien dit noodzakelijk is voor het opstellen van het opleveringsrapport, reeds vóór de oplevering de radioactieve stoffen in de installatie in te brengen.

Ten slotte wordt er een rechtsgrond gecreëerd teneinde het Agentschap toe te laten een vooroverleg te organiseren over een toekomstig project alvorens een vergunningsaanvraag wordt ingediend.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.