18 jan 2013 18:52

Wijziging van de permanente steekproef van sociaal verzekerden

De ministerraad beslist, op initiatief van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx, de permanente steekproef van de sociaal verzekerden te wijzigen op het vlak van de toegang van het Intermutualistisch Agentschap tot de gegevensbestanden en de financiële aspecten van hun onderhoud.

De toegang van het Intermutualistisch Agentschap tot de gegevensbestanden van de permanente steekproef wordt wettelijk bevestigd. Het agentschap wordt op structurele en variabele wijze gefinancierd voor het onderhoud en de samenstelling van de gegevensbestanden. Vanaf 2013 bedraagt de vergoeding hiervoor ten hoogste 200 000 euro per jaar. De bewaartijd van de gegevens wordt verlengd tot 30 jaar in plaats van 10 jaar. Zo is het mogelijk om betrouwbare statistische studies over onder andere epidemiologie en demografie te maken waarvoor steekproeven op middellange en lange termijn noodzakelijk zijn.

Het Intermutualistisch Agentschap kan een permanente steekproef van sociale gegevens van persoonlijke aard onder de sociaal verzekerden houden. De gegevens worden ter beschikking gesteld van het RIZIV, het Federaal Kenniscentrum, de FOD Volksgezondheid, de FOD Sociale Zekerheid en het Federaal planbureau. De steekproef is een cruciaal beleidsinstrument voor de overheidsdiensten die betrokken zijn bij het beheer en de studie van de gezondheidszorg in België.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 tot uitvoering van artikel 278 van de programmawet van 24 december 2002