27 nov 2013 18:02

Wijziging van de reglementering van de Kruispuntbank van Ondernemingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die de reglementering van de Kruispuntbank  van Ondernemingen aanpassen. Dit gebeurt naar aanleiding van de invoeging van Boek III "Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen" in het Wetboek van economisch recht.

Het eerste ontwerp actualiseert de lijst met de gegevensbeheerders binnen de Kruispuntbank en breidt de opdracht van sommigen onder hen uit. De FOD Justitie kan andere initiatoren aanduiden die bevoegd zijn voor de invoering van gegevens dan de griffies van de rechtbanken van koophandel.

Het tweede ontwerp heft twee koninklijke besluiten op die geen juridische basis meer hadden.

Het derde ontwerp voorziet een uniforme toegangsaanvraag tot de Kruispuntbank voor de administraties, diensten en andere instanties. Het bepaalt eveneens dat de toegang tot de gegevens uit het rijksregister en/of uit het bis-register niet onderworpen is aan de machtiging van de toezichtscommissie wanneer de aanvrager al een vergunning heeft die hem toegang verleent tot deze gegevens.

De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 houdende aanwijzing van de overheden, administraties en diensten die, betreffende bepaalde categorieën van ondernemingen, belast zijn met de eenmalige inzameling en het actualiseren van de gegevens bedoeld in artikel 6 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen

ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 15 juni 2003 houdende uitvoering van artikel 23 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen en van het koninklijk besluit van 13 maart 2003 houdende de samenstelling en de werking van de Coördinatiecommissie van de Kruispuntbank van Ondernemingen

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 2003 houdende de nadere regels voor de toegang tot de Kruispuntbank van Ondernemingen