13 sep 2013 16:48

Wijziging van de reglementering van de technische controle van spuittoestellen voor gewasbeschermingsmiddelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand, Kmo's, Landbouw en Zelfstandigen Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de reglementering van de technische controle van spuittoestellen van gewasbeschermingsmiddelen vanaf 1 januari 2014 aanpast.

De controles van spuittoestellen aangekocht en gekeurd in een andere EU-lidstaten worden erkend. Andere wijzigingen houden rekening met de evolutie van het geheel van de spuittoestellen en de ervaringen van de controle-instellingen. Zo worden het aankoop/verkoopformulier en de kost van de retributie voor de thuiscontroles aangepast.

Sinds 1 september 1995 worden spuittoestellen van gewasbestrijdingsmiddelen elke drie jaar gecontroleerd door het Centre wallon de recherches agronomiques de Gembloux en het Instituut voor landbouw- en visserijonderzoek in Gent. Op 1 januari 2014 begint de zevende controlecyclus.

Het ontwerp wordt aan de Raad van State voorgelegd.

ontwerp van een koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen