02 jul 2019 14:00

Wijziging van de samenstelling van de federale regering

Per koninklijk besluit werd vandaag het ontslag aanvaard van de heer Kris Peeters als lid van de federale regering en de bevoegdheden van twee regeringsleden werden herschikt als volgt:

  • De heer Koen Geens wordt vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen.
  • De heer Wouter Beke wordt minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking.