30 jan 2015 12:39

Wijziging van de Spoorcodex

Op voorstel van minister van Mobiliteit belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Jacqueline Galant, keurt de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat als doel heeft de Spoorcodex te wijzigen. 

Het voorontwerp werd voorgelegd aan het advies van de Raad van State. Het zet de volgende Europese richtlijnen om in Belgisch recht:

  • richtlijn 2012/34/EU* tot instelling van één Europese spoorwegruimte, die het gebrek aan concurrentie, reglementair toezicht en investeringen wil verhelpen, dat een rem vormt voor de ontwikkeling van een efficiënt en homogeen spoorvervoersysteem in Europa
  • richtlijn 2014/38/EU** betreffende geluidshinder, die voorziet dat het ontwerp en het gebruik van het spoorwegsysteem geen aanleiding mag geven tot een ontoelaatbaar niveau van geluidsemissies die door deze veroorzaakt worden in de nabijheid van de spoorweginfrastructuur en in de bestuurderscabine

* van het Europees Parlement en van de Raad van 21 november 2012

** van de Europese Commissie van 10 maart 2014 tot wijziging van bijlage III bij richtlijn  2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex en van enkele andere bepalingen inzake spoor