05 jul 2013 12:43

Wijziging van de stage voor federale ambtenaren

De ministerraad keurt op initiatief van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de stage voor federale ambtenaren wijzigt.

De eindverhandeling voor stagiairs van niveau A wordt geschrapt. Stagiairs met een handicap kunnen hun stage met een arbeidsduurverkorting van eenvijfde of halftijds verrichten in het stelsel van verminderde prestaties wegens een persoonlijke aangelegenheid. De verschillende stagecommissies (interdepartementale, departementale en  interparastatale) worden vervangen door de beroepscommissies inzake evaluatie ingesteld door het kb van 11 februari 2013.

Het ontwerp wordt voor syndicaal overleg aan het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten voorgelegd. Het wordt daarna ook aan de Raad van State voorgelegd.