15 jul 2016 16:09

Wijziging van de statuten van Proximus

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda, Telecom en Post Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht Proximus wijzigt.

Op 12 januari 2016 trad de wet van 16 december 2015 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven in werking die de wet van 1991 moderniseert, voornamelijk door:

  • bepaalde organisatorische vereisten te versoepelen om een gelijk speelveld (level playing field) met concurrerende bedrijven te creëren
  • de corporate governance voor beursgenoteerde overheidsbedrijven af te stemmen op de gewone regels voor beursgenoteerde (privé)bedrijven in België
  • het kader te definiëren waarbinnen de overheid haar participatie tot minder dan 50% plus één aandeel kan terugbrengen en de gevolgen hiervan

De Buitengewone Algemene Vergadering van 20 april 2016 heeft een nieuw voorstel van de statuten van Proximus goedgekeurd waarin de veranderingen opgenomen zijn die werden aangebracht aan de wet van 1991, alsook een reeks veranderingen om de corporate governance van Proximus verder te verbeteren, bestaande of toekomstige praktijken te vereenvoudigen en de leesbaarheid van de statuten te verbeteren.

Samengevat kunnen de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van Proximus NV in de volgende categorieën worden opgesplitst:

  • wijzigingen ingevolge aanpassingen aan de wet van 1991
  • wijzigingen om de corporate governance te verbeteren
  • wijzigingen met het oog op vereenvoudiging
  • wijzigingen om de leesbaarheid van de statuten te verbeteren

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.