17 jun 2022 16:15

Wijziging van de toekenning van administratiekosten inzake de Terug-Naar-Werk-Trajecten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed over de toekenning van administratiekosten voor de Terug-Naar-Werk-Trajecten aan de verzekeringsinstellingen.

Om de terugkeer naar het werk van de arbeidsongeschikte werknemers te bevorderen, werd een nieuwe procedure ingevoerd: het Terug Naar Werk-traject onder de coördinatie van een TNW-coördinator.

De wet heeft een bijkomend bedrag van administratiekosten aan de verzekeringsinstellingen toegekend voor de uitvoering van de Terug-Naar-Werk-Trajecten, terwijl een koninklijk besluit de verdeling van deze kosten aan de landsbonden heeft vastgesteld.

Dit ontwerp van koninklijk besluit preciseert:

  • dat een vervanger van de TNW-coördinator ook in aanmerking komt voor de berekening van de administratiekosten ;
  • dat in geval van de niet vervanging van de TNW-coördinator de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst gedurende een termijn van drie maanden volgend op de maand waarin de schorsing is aangevat, geen impact heeft op de toegekende administratiekosten

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 27 januari 2022 tot vaststelling van de verdelingswijze en de toekenning van de administratiekosten onder de landsbonden wat de voorbereiding en uitvoering van de “Terug Naar Werktrajecten” betreft