28 apr 2023 16:42

Wijziging van de tuchtprocedure voor het operationeel personeel van de hulpverleningszones

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de tuchtregeling in de hulpverleningszones.

De belangrijkste wijzigingen, die voor een duidelijkere en meer gedetailleerde procedure voor de  hulpverleningszones moeten zorgen, zijn de volgende:

  • de verschillende sancties werden aangepast
  • de zonecommandant start het dossier op, maar neemt geen beslissing meer over de sanctie
  • er werd een nieuwe titel ingevoerd ter verduidelijking van de tuchtprocedure tegen de zonecommandant
  • alle tuchtsancties maken het voorwerp uit van een beroep bij de federale beroepskamer
  • de in kalenderdagen geharmoniseerde termijnen werden ingevoerd in de verschillende stappen van de procedure
  • de mogelijkheid tot schorsing van het personeelslid in het belang van de dienst gedurende de beroepsprocedure werd ingevoerd

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones