20 jul 2022 18:00

Wijziging van de vertegenwoordigers van de federale regering in diverse comités

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo drie ontwerpen van koninklijk besluit goed tot wijziging van de vertegenwoordigers van de federale regering in diverse comités.

David Clarinval vervangt Sophie Wilmès in het Overlegcomité en in het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude.

Hadja Lahbib vervangt Sophie Wilmès in de Samenwerkingscommissie Brussel.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

Ontwerp van koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1989 tot vaststelling van het aantal leden van de samenwerkingscommissie opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen